Kategorie:
Menu

I. Terminologia użyta w Regulaminie

 1. Sklep Internetowy  – sklep internetowy WIREX, dostępny pod adresem https://www.wirex-sc.com.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 5. Strona – Sprzedawca i Klient.
 6. Treść(i) – w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony  internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia. 
 9. Sprzedawca – Wirex Sp.z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul.K.Miarki  54 a. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 6112426859, Regon: 230504350 ,Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000074965 Kapitał Zakładowy 307 300,00 zł
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
 11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego  w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową
 2. Klient może składać zamówienie  wyłącznie przez stronę https://www.wirex-sc.com.pl.
 3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do ceny lub dostępności towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.  
 7. Informacje o towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Informacja o cenie podawana na  stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt  III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
 11. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) są określone ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827).
 12. Sklep internetowy https://www.wirex-sc.com.pl, służy do dokonywania zakupów sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków rehabilitacyjnych za pośrednictwem sieci Internet.
 13. Zakupy w sklepie https://www.wirex-sc.com.pl polegają na dodaniu wybranych towarów do koszyka, wybraniu formy płatności i wysyłki i zatwierdzeniu zamówienia.
 14. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez system platformy internetowej, z którego korzysta https://www.wirex-sc.com.pl.
 15. Sklep internetowy https://www.wirex-sc.com.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 16. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym https://www.wirex-sc.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
 17. Firma Wirex Sp.z o.o. prowadząca sklep internetowy https://www.wirex-sc.com.pl , wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 18. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, nieużywane, za wyłączeniem towarów, które są na wypożyczeniu firmy w ramach usług dodatkowych. Towary takie są wówczas oznaczone stosowną informacją.

III. Rejestracja i składanie zamówień

 1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:​

   
  1. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zaakceptowaniu go przez Klienta
  2. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu
  3. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

    
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie zamówienia oraz cenę za zamówiony towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

IV. Wysyłka zamówienia oraz płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru formy wysyłki oraz sposobu zapłaty. Klient jest informowany o dokładnym koszcie towaru oraz kosztach wysyłki po dodaniu wybranych towarów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzenie złożenia zamówienia.

   
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Tradycyjny przelew bankowy na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia (rachunek bankowy nr: 22 2030 1020 2124 0000 8502 0195 7133)
  2. Poprzez płatności internetowe DotPay – bez dodatkowych opłat
  3. Za pobraniem (płatność u listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki)
  4. Gotówką w siedzibie sklepu podczas odbioru osobistego.

    
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Dotpay.pl.

V. Dostawa Towaru

 1. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym zamówieniu.
 2. Termin dostawy zamówionego towaru może wynosić od dwóch do czterech dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
 3. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.
 4. Sklep https://www.wirex-sc.com.pl. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny na stronie https://www.wirex-sc.com.pl. Dostępność poszczególnych towarów jest podana nad opisem produktu.
 5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli sklep https://www.wirex-sc.com.pl. telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem sklepu pod numerem tel. 601790620

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku ujawnienia  wady towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową  może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
 4. Przy odbiorze przesyłki zawierającej towar w  momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności towaru, niezgodności towaru z zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 5. Do reklamacji towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu koszt opakowania towaru ponosi Klient.
 5. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Karola Miarki 54a na koszt Klienta.
 6. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru dokonać jego wymiany na inny towar. Wymieniany towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany towaru zapłacona  cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna nadpłata  zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.
 7. Zwrot pieniędzy przez firmę Wirex Sp.z o.o nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym jeśli tak zażyczy sobie Zamawiający. Zwrot kwoty kosztów przesyłki jest ograniczony do najtańszej możliwej formy wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:​

   
  1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  2. skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  3. szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  4. Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.
  5. za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej, zachowania Klienta oraz osób trzecich.

    
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

IX. Spory między Stronami

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

X. Prawa autorskie

 1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.).
 3. Regulamin odwiązuje od  dnia 7 lipca  2015 r.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego https://www.wirex-sc.com.pl. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi usługę maksymalnie przyjazną. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy podejmować decyzje z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „to my jesteśmy dla Klienta, nie Klient dla nas”.